Regulamin

REGULAMIN – PITUCITU

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Chojnacką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PITU CITU” Katarzyna Chojnacka a z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ulicy Bairda 36/39, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 529-17-20-746, REGON: 221926580, za pośrednictwem witryny pitucitu.pl (zwanej dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Katarzynę Chojnacką usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@pitucitu.pl

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.
 3. E-book – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie).
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Kupującego podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konsultacja – odpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na spotkaniu on-line Sprzedawcy z przedstawicielem Kupującego we wcześniej umówionym terminie.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient; oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 10. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 11. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Kupującego, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie.
 12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 13. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 14. Sprzedawca lub Sprzedający – oznacza Katarzynę Chojnacką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PITU CITU” Katarzyna Chojnacka a z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ulicy Bairda 36/39, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 529-17-20-746, REGON: 221926580.
 15. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep, działające w domenie pitucitu.pl
 16. Produkt – oznacza produkt cyfrowy (w tym: Konsultację i E-Book), przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 17. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Kupującego ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Szczegółowe zasady stosowania „cookies” Sprzedawca określi w odrębnej „polityce prywatności”.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Kupujący ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku zakupu Konsultacji, Kupujący obowiązany jest do wcześniejszego umówienia terminu Konsultacji, wysyłając wiadomość e-mail bądź korzystając z dedykowanego formularza na Stronie Internetowej.
 3. W przypadku zakupu E-booka, Sprzedawca udostępnia Kupującemu pliki do pobrania w formatach wskazanych na Karcie produktu. Kupujący obowiązany jest do pobrania plików w terminie 14 dni od dokonania zakupu. Po tym czasie pobranie plików będzie niemożliwe.
 4. Kupujący może składać zamówienia na Produkty w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodać do koszyka Produkt/Produkty;
  • wybrać metodę płatności;
  • złożyć w sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” lub „Potwierdź zamówienie”.
 6. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu/Produktów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Następnie, po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Kupującego wszystkich niezbędnych pól formularza. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację zamówienia.

§ 5 Płatność

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Kupujący może wybrać następującą formy płatności za zamówione Produkty: płatności elektroniczne Przelewy24.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną przez kontakt pod adresem e-mail: biuro@pitucitu.pl. Faktury VAT oraz Faktury korygujące VAT przesłane na adres mailowy podany podczas składania zamówienia uznaje się za skutecznie doręczone.
 4. Operatorem kart płatniczych w ramach płatności elektronicznych Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

§ 6 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Konsument, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: oświadczeń, o których mowa w ust. 3. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta..

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży należy przesłać na adres e-mail: biuro@pitucitu.pl.
 2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży.
 3. Kupujący może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.

§ 8 Gwarancja

Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsumentowi zgodnie z ar.t 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług (w tym: Konsultacji), jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Prowadzenie Konta Klienta;
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Kupującemu dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Kupującemu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
 7. Kupujący, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Kupującego na szkodę Sprzedawcy lub innych Kupujących, naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Kupującego zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Kupujący lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kategorie i sposób przetwarzania reguluje oddzielna „polityka prywatności”.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kupującego, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Kupującego Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 9. Dane osobowe Kupującego są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Kupujący, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi Klientami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Kupującego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kupujący nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.
 6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022. r.